Články

Hypotéka v kostce

O hypotékách a jejich nových pravidlech toho bylo v minulých měsících řečeno mnoho. Nicméně opakování je matka moudrosti. Pojďme si tedy v kostce shrnout to nejdůležitější.

Celý článek

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Jan Hrstka IČ 725 95 990, se sídlem Palachova 494/16, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Jan Hrstka IČ 725 95 990, se sídlem Palachova 494/16, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

 • Text souhlasu

Já, níže podepsaný, _______________, datum narození __________, trvale bytem _______________________________________________.

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 • Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

datum narození,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

rodné číslo

 • K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
  • Osobní údaje, kterými jsou:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

rodné číslo

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou Katastrální úřad, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: zápisu vkladu práva do Katastru nemovitostí

 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.

 • Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

 • Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese Jan Hrstka, Palachova 494/16, 400 01 Ústí nad Labem nebo odesláním e-mailu na adresu jan.hrstka.hrstka@email.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

 • Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

V __________, dne __________.

 

Správce osobních údajů:                                           Vydavatel souhlasu:

 

_________________________                         ____________________

Jan Hrstka

Celý článek

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy (nutno vyplnit přísl. části textu):

---------------------------------------------------------------------------------------------- Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy Adresát: ___________________________ se sídlem: _________________________ e-mail: ___________________, tel.: _____________________________ Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne …………..... vztahující se k nemovitým věcem v k. ú…………………..... Vaše jméno a příjmení: ______________________________ Vaše adresa: _________________________________________ Datum: _____________________________ Váš podpis: _________________________ (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V Ústí nad Labem

Zprostředkovatel JAN HRSTKA

Celý článek

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

Poučení spotřebitele

POUČENÍ ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti: Já Jan Hrstka, nezávislý realitní zprostředkovatel, IČO: 725 95 990 (dále jen jako „Zprostředkovatel“) a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) - s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 5 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;
 • Návrhy Zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese www...;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané - procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
 • Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

Celý článek

Jaký byl rok 2018 z pohledu realitního makléře

První půlrok se nesl ve znamení pokračujícího zvyšování cen nemovitostí. Pokud jste chtěli dobře a rychle prodat, toto byl ten nejlepší čas.

Celý článek

Pomoc, mám doma neprodejnou nemovitost!

Co s tím? Jak se to v dnešní době, kdy je všeobecně nedostatek bytů či domů na trhu, vůbec může stát?

Celý článek

Na cenu dejte nápis – „ Pozor křehké - neklopit!“

Pro úspěch při prodeji nemovitosti je alfou a omegou určení správné tržní ceny. Zde se hrubě nevyplácí styl pokus – omyl. Experimenty na realitních serverech sledují kupující, a ti za takový umělecký dojem moc vysokou známku nedávají. Může dojít ke ztrátě času, iluzí a sebedůvěry.

Lékem na tyto neduhy je odborné tržní posouzení a stanovení správné nabídkové ceny, které je kromě dalšího součástí mých služeb.

K čemu nevědomostí zpravidla dochází. Může vést k nasazení příliš nízké ceny – a prodejce prodá sice velmi rychle, ale okrádá se o vyšší zisk, který mu tímto nenávratně utíká. Rychlá reakce na inzerát může být prvním příznakem příliš nízko nastavené ceny.

Není tomu tak ve všech případech. Jsou lokality, kde je takový zájem o nemovitosti, že kupující reagují i na předraženou nemovitost do druhého dne (typicky v Praze). Ale obvykle nás velký zájem upozorňuje na to, že bychom z prodeje mohli utržit i mnohem víc, než kolik je uvedeno v inzerátu. A pak stojíme před dilematem - zdražit a oslabit důvěryhodnost nabídky, případně i zklamat čekající zájemce, nebo prodat pod cenou? Znovu se hlásím s  osvědčeným postupem ve formě odborného tržního ocenění, které poskytuji.

Na druhou stranu většina prodejců vidí svůj hrad, kterého se mají zbavit, dražší než ve skutečnosti je. Nabídková cena je pro kupující nezajímavá a výsledek se dostaví záhy - zájemci nejdou a nejdou, nabídka leží bez odezvy a čas plyne a plyne. Dlouhým ležením vznikají nemovitosti „proleženiny“ ve formě zprofanování nabídky.

Správná cena s posouzením všech aktiv i pasiv by měla byteček spolehlivě prodat do 3 měsíců a domeček maximálně do půl roku. Jsou-li nabídky bez odezvy déle a není-li problém na straně realitní kanceláře (nečinnost, pasivita, žádná inzerce), stala se chyba v odhadu tržní ceny a musíme zlevnit.

To už přicházíme i o několik měsíců, kdy už mohlo být prodáno. A může nastat i syndrom nové televize – „proč ji tak zlevnili, jen aby to nebyl pěkný šunt.“ Pohyby s cenou nahoru a dolů bohužel zvyšují pravděpodobnost, že se z vaší nemovitosti stane ležák. A to už nejen pro vysokou cenu, ale také pro zjevnou nespolehlivost a podezřelé změny na cenovce.

Tržní cenu však nelze vyčíst z tabulek, nelze ji porovnávat stylem jedna paní povídala. Vyhněte se chybám hned v prvopočátku prodeje. K rozlousknutí tohoto cenového oříšku vám mohu spolehlivě dopomoci.

Celý článek

3 D virtuální prohlídky - prezentace pro každého

3D virtuální prohlídky jsou moderním nástroj sloužící k zdárnému prodeji nemovitostí lépe a za víc, k uchování neopakovatelných vzpomínek nebo k dokonalé prezentaci čehokoliv komukoliv.

Celý článek

Ceny chat i chalup rostou

Češi jsou národ chatařů a chalupářů. Pokud porovnáme státy, tak je to Švédsko, Norsko a Česko - tam obyvatelé nejvíce „chataří“.

Celý článek