• Získátelské odměny aneb Jak přijít k bezpracnému zisku

  Každý obchod je o informacích a stejně tak i realitní činnost.

  Prodej nemovitosti skýtá nepřeberné množství nástrah a orientovat se v nich je věcí pro smrtelníka někdy nadlidský úkol. A jsem tu já nezávislý realitní zprostředkovatel Jan Hrstka tel. 603 547 906, e-mail: jan.hrstka.hrstka@email.cz, web http://janhrstka.cz/, který svou mnohaletou praxí a neustálým rozšiřováním vlastních obzorů vám tyto složité otázky zodpoví a nejen to. Prostřednictvím nejmodernějších technik a postupů vám zajistím rychlý kvalitní prodej za nejlepší cenu.

  A, i když se usilovně snažím svoje obchodní klady zpřístupňovat veřejnosti, stává se, že někdo ve vašem okolí zamýšlí prodej nemovitosti a nezná nikoho, kdo by mu jeho nejistoty v jistoty obrátil. Jeho tápání (nevědomí kde začít a koho oslovit) můžete ukončit sami - stačí, když mu poradíte koho má hledat a nasměrujete na moji osobu.

  Dojde-li k podpisu exkluzivní smlouvy s prodejcem, sepíšeme spolu smlouvu získatelskou a po prodeji nemovitosti ( což si můžete kdykoliv kontrolovat v náhledu do Katastru nemovitostí ) vám je vyplacena získatelské odměna ve výši 3-5 tisíc za bytovou jednotku, 5-10 tisíc za rodinný dům a rekreační objekty a pozemky jakož i jiné nemovitosti podle dosažené ceny.

  Informace mají cenu zlata – přidejte se a pojďme do spolupráce - nebudete litovat! 

 • POUČENÍ SPOTŘEBITELE

   

  POUČENÍ ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti: Já Jan Hrstka, nezávislý realitní zprostředkovatel, IČO: 725 95 990 (dále jen jako „Zprostředkovatel“) a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

  Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

  Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;

  Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

  Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

  Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) - s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 5 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy

  Návrhy Zprostředkovatelských smluv budou uveřejněny na této adrese.

  Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané - procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.

  Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

  Provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem);

  Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

  Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ). Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

  Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

  Souhlas s poskytnutím osobních údajů

  Správce osobních údajů

  Správcem osobních údajů je: Jan Hrstka IČ 725 95 990, se sídlem Kojetická 1388/2, 400 03 Ústí nad Labem

  Zpracovatel osobních údajů

  Zpracovatelem osobních údajů je: Jan Hrstka IČ 725 95 990, se sídlem Kojetická 1388/2, 400 03 Ústí nad Labem.

  Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

  Text souhlasu ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

  souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  Já, níže podepsaný, _______________, datum narození __________, trvale bytem _______________________________________________.

  Jaké údaje budou zpracovány:

  bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, rodné číslo, IP adresa, telefonní číslo, datum narození, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

  K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

  Osobní údaje, kterými jsou: bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, telefonní číslo, IP adresa, bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou Katastrální úřad, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: zápisu vkladu práva do Katastru nemovitostí

   • o pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
 • o rodné číslo
 • o číslo bankovního účtu,
 • o e-mailová adresa,
 • o jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

  Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.

  Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

  strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;

  Osobní údaje budou zpracovány:

  Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese Jan Hrstka, Palachova 494/16, 400 01 Ústí nad Labem

  nebo odesláním e-mailu na adresu jan.hrstka.hrstka@email.cz. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;

  Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

  Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

  Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

  Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

  Závěrečná ustanovení Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

  Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

  V __________, dne ______

  __________________ ______________

  Správce osobních údajů: Jan Hrstka Vydavatel souhlasu  

  Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské

 • smlouvy

  Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

  (nutno vyplnit přísl. části textu):

  Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

  Adresát: ___________________________

  se sídlem: _________________________

  e-mail: ___________________, tel.: _____________________________

  Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne

  …………..... vztahující se k nemovitým věcem v k. ú………………….....

  Vaše jméno a příjmení: ______________________________

  Vaše adresa: _________________________________________

  Datum: _________________________ Váš podpis: _________________________

  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

  Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

   

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů