Potřebujete rychlou radu?
Spojte se se mnou.

Hypotéka v kostce

O hypotékách a jejich nových pravidlech toho bylo v minulých měsících řečeno mnoho. Nicméně opakování je matka moudrosti. Pojďme si tedy v kostce shrnout to nejdůležitější.

Celý článek

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Jan Hrstka IČ 725 95 990, se sídlem Palachova 494/16, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Jan Hrstka IČ 725 95 990, se sídlem Palachova 494/16, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

  • Text souhlasu

Já, níže podepsaný, _______________, datum narození __________, trvale bytem _______________________________________________.

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  • Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

datum narození,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

rodné číslo

  • K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
    • Osobní údaje, kterými jsou:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

rodné číslo

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou Katastrální úřad, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: zápisu vkladu práva do Katastru nemovitostí

  • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.

  • Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

  • Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese Jan Hrstka, Palachova 494/16, 400 01 Ústí nad Labem nebo odesláním e-mailu na adresu jan.hrstka.hrstka@email.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

  • Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

V __________, dne __________.

 

Správce osobních údajů:                                           Vydavatel souhlasu:

 

_________________________                         ____________________

Jan Hrstka

Celý článek

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy (nutno vyplnit přísl. části textu):

---------------------------------------------------------------------------------------------- Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy Adresát: ___________________________ se sídlem: _________________________ e-mail: ___________________, tel.: _____________________________ Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne …………..... vztahující se k nemovitým věcem v k. ú…………………..... Vaše jméno a příjmení: ______________________________ Vaše adresa: _________________________________________ Datum: _____________________________ Váš podpis: _________________________ (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V Ústí nad Labem

Zprostředkovatel JAN HRSTKA

Celý článek

Jan Hrstka

Žít v pravdě, v pokoře a ve cti

Něco málo mně.

Od mládí jsem se zajímal s  výstavbu pro bydlení ve svém okolí a o rekreační objekty na svých toulkách přírodou. No, a když kamarád makléř mi přiblížil toto životní poslání a nabídl post makléře v tehdy známé realitce - neváhal jsem ani minutu. V realitním oboru se nacházím od přelomu milénia.

Baví mě to pro rozmanitost činností – práce v kanceláři kombinovaná s prací v terénu. Prozkoumávání krásných nemovitostí a v první řadě práce s lidmi a naplňování jejich potřeb. Návrat spokojeného klienta nebo jeho doporučení – to jsou hřejivé momenty této činnosti.

Když nepracuji tak mne nejvíce naplňuje 1,5 letý vnouček Hyneček, pejsek Kubíček, rýpání se v zahrádce, společné toulky na kole, pěšky a dříve i na lodi s mojí pohodovou manželkou Haninou, se kterou se shodujeme už 42 let.

Co pro Vás dovedu zařídit – pokud se pro mne rozhodnete?

Otevřu webovou stránku pouze pro Vaši nemovitosti.

Zajistím Home Staging Vaší nemovitosti.

Vypracuji 2D a 3D profesionální půdorysná schémata Vaší nemovitosti.

Natočím video prohlídku a panoramatický snímek Vašich nemovitostí a zajistím profesionální nafocení.

Zajistím profesionální určení tržní hodnoty nemovitosti.

A jako zlatý hřeb nejnovější technika 3D scan - dokonalý řez vaší nemovitosti a prohlídka třeba ze slunné pláže.

Za každým prodejem nemovitosti se totiž skrývá lidský příběh. A to je důvod, proč by nikdo neměl tak důležitý životní krok podceňovat. Ani prodávající, ani makléř. 

Záleží mi na odvedení špičkové práce a na spokojenosti klienta. A dbám na svém dobrém jménu a pověsti. Za mě pak hovoří reference spokojených klientů. 

Mimochodem – co o mé práci říkají moji klienti: například má třídní z Gymnázia v Jateční ul. v Ústí n.L. - Dovolte abych Vám poděkovala za Vaši makléřskou práci při prodeji mé nemovitosti. Velice si ji cením, byla provedena pohodově, profesionálně, pohotově se všemi potřebnými informacemi a včasnou úhradou dohodnuté ceny. Dr. Areta Beranová

Považujete moje služby i reference na mojí práci za odpovídající Vašim potřebám?

Zavolejte mi právě teď na mob.: +42D0 603 547 906

pište na e-mail jan.hrstka.hrstka@email.cz

 

Proč vznikly tyto stránky?

Abych zde prezentoval, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Je všeobecně známo, že rozdíl mezi makléři je řekněme nemalý. Prosím, přečtěte si mé tipy a články. Věřím, že vám tyto informace pomohou v rozhodování a že si pro prodej nemovitosti zvolíte tu správnou cestu. 

Pokud jste dočetli až sem, máte můj obdiv a děkuji Vám. Pokud Vás cokoliv dalšího zajímá, neváhejte mě kontaktovat.

Bude mi ctí se s Vámi sejít na kávu a všechno probrat osobně.

Těším se na naše setkání a spolupráci.

Jan HRSTKA

   

 

0 let zkušeností v oboru
0 klientů
0 realizovaných transakcí

Proč právě se mnou?

3 věci, které moji klienti nejvíce oceňují. 1) Spolehlivost 2) Vstřícnost 3) Profesionalitu

ZDARMA

Dříve než se rozhodnete prodávat, zvu Vás na kávu a konzultaci zdarma.

JDU S DOBOU - i přes vlastní "nemladost" zavádím stále nové trendy a postupy - stále je co se učit nového a to mně baví.

Pro prodej za co nejvyšší cenu používám moderní nástroje a špičkové služby, jako jsou vlastní 3D vizualizace a video prohlídky, cenové mapy, půdorysy, vlastní webové stránky nabídek.

VYZNÁM SE - hovoří nejen mnohaletá praxe, ale zejména neustálé zdokonalování se

Tam kde pracuji, tam se i vyznám. Bydlím v Ústí nad Labem přes 60 let, znám to tu a také oblast děčínska mám dokonale poznanou.